Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

MBT Kimya Tarım Dış Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak internet sitemiz (site) kullanıcılarının hizmetlerimizden güvenli ve hukuka uygun olarak faydalanmalarını önemsiyoruz. Bu sebeple sizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla Şirket tarafından işlenmektedir:

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasındaki işlemlerinizde işlem güvenliğinin sağlanması
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında denetim faaliyetlerinde bulunulması, sahte işlemlerin tespit edilmesi ve engellenmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi: tarafınızca yapılacak olan ürün/hizmet satışı sırasında finans ve muhasebe süreçlerinin bu bilgilere dayanılarak yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin tamamlanması, mahkemeler tarafından zorunlu olarak istenmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: gerektiği hallerde, vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda tarafınızla iletişime geçilmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi: tarafımızca ürün/hizmet satışı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin denetiminin sağlanması
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi: kişisel verilerinizin online satış süreçlerinde kullanılması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: tarafınıza sunulan ürün ve hizmetler konusunda ilişkilerimizin yönetilmesi, taleplerinizin karşılanması ve geri dönüş sağlanması
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında tarafınız bilgileri kullanılarak müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için aktivitelerin yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza ürün hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: mevzuat gereği bilgilerin verilmesi, yasal mercilerden gelen taleplerin karşılaması amaçları kapsamında
 • İşlem güvenliğinin sağlanması ve ilgili hizmetlerin ve yöntemlerin geliştirilmesi
 • İnternet Sitesi Ziyaretçi kayıtlarının (kimlik, iletişim bilgisi) oluşturulması ve takibi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • IP Bilgisi
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Olay Yönetim Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İlgili Kişi’nin site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sitenin işleyişinin iyileştirilmesi
 • İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması
 • Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi; Şirketiniz ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi üzerinden toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz kanunlarda öngörülme, sözleşmenin ifasıyla ilgili olma, veri sorumlusunun meşru menfaatinin yerine getirilmesi, açık rıza alınması sebepleri başta olmak üzere KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde öngörülen şartlar dâhilinde hukuka uygun olarak toplanmaktadır.

 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu için işlemekteyiz:Bu sebep, yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarının iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: Bu sebep, yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarından alternatif uyuşmazlık çözümleri veya mahkeme süreçlerinde ispat için kullanılması için hukuki sebep oluşturmaktadır.
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olduğu için işlemekteyiz:Bu sebep, yukarıda belirtilen mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğu için işlemekteyiz:Bu sebep, yukarıda belirtilen üyelik bilgilerinizle online satış işlemlerinin tamamlanması için hukuki sebep oluşturmaktadır.
 • Açık rızanız olması halinde işlemekteyiz:Diğer hukuki sebeplerin bulunmadığı durumlarda, özellikle müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama, reklam/promosyon süreçlerinin yürütülmesi sırasında işlenecek olan kişisel verileriniz için vermeniz halinde açık rızanız hukuki sebebi oluşturmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimizce, müşterilerimiz ve/veya internet sitesi ziyaretçilerimize ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır:

 1. Kimlik Verileri: Ad, soyad
 2. İletişim Verileri: Telefon numarası, e-posta adresi
 3. Diğer Veriler: Talep-şikayet bilgileri.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirket olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine verdiğimiz önem sebebiyle tarafınızla olan hukuki ilişkinin gerektirdiği durumlar dışında sadece hukuken yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaktayız.

Aktarılan Kişi Aktarma Amacı

 

 

Tedarikçiler

Satış süreçlerinin yürütülmesi, depolama, saklama, işleme ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, online satış işlemlerinin tamamlanması için iletişim süreçlerinin yürütülmesi, online satış işlemleri ile ilgili tarafınıza destek verilebilmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, talepleriniz ile ilgili dönüş yapılabilmesini sağlamak, tarafınız ile iletişim sağlanması, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilebilmesi

 

Şirket yetkililerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza

Şirket yönetim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, kar-zarar hesaplamalarının yapılabilmesi, şirket politikasının oluşturulabilmesi, şirket içi denetimin gerçekleşebilmesi
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi
Anlaşmalı Hukuk Firması Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve davalara hazırlık yapılması, söz konusu süreçlerin tamamlanması

Yurt dışındaki iş ortaklarıyla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla

 

Satış süreçlerinin yürütülmesi, depolama, saklama, işleme ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, online satış işlemlerinin tamamlanması için iletişim süreçlerinin yürütülmesi, online satış işlemleri ile ilgili tarafınıza destek verilebilmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, talepleriniz ile ilgili dönüş yapılabilmesini sağlamak, tarafınız ile iletişim sağlanması, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilebilmesi

Kişisel Verileriniz Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlendiği hallerde gösterilen süre kadar saklanmaktadır. Mevzuatta, kişisel verilerinizin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmenin zamanaşımı süresi boyunca verileriniz saklanır.

KVKK Uyarınca Haklarınız

İlgili kişi olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklar sahipsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi  www.mbtkimya.com.tr adresinde bulunan Örnek Başvuru Formunu doldurarak Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No:3-B 1B Blok D:38 Sarıyer/İSTANBUL adresine imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@mbtkimya.com.tr eposta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.